Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Układ współrzędnych - wprowadzenie

Prostokątny układ współrzędnych na płaszczyźnie tworzą dwie osie liczbowe, wzajemnie prostopadłe, przecinające się w punkcie zwanym początkiem układu współrzędnych (punkt (0, 0)).

Układ współrzędnych. Osie współrzędnych dzielą płaszczyznę na cztery ćwiartki.

Poziomą x nazywamy osią odciętych, a pionową y - osią rzędnych.

Każdemu punktowi płaszczyzny odpowiada dokładnie jedna para liczb (x, y) i odwrotnie, każdej parze liczb (x, y) odpowiada w układzie współrzędnych dokładnie jeden punkt.

Parze liczb (4, 2) jest przyporządkowany punkt A o współrzędnych 4 i 2.

Liczbę 4 nazywamy odciętą, a liczbę 2 rzędną punktu A.

Układ współrzędnych. Odcięta punktu A, rzędna punktu A.

Pamiętaj! To ważne!

Odciętą punktu odczytujemy na osi x.

Rzędną punktu odczytujemy na osi y.